Weet u wel zeker wie u in dienst heeft?

Voorkom identiteitsfraude door inzet uitgebreide screeningsonderzoeken
Een uitgebreid screeningsonderzoek van Screenen.com bestaat uit verschillende onderdelen. In een reeks blogs zullen we kort de verschillende onderdelen toelichten. In dit eerste deel bespreken we de controle van de identiteit en het financiële onderzoek. Waarom en wanneer worden die verschillende onderdelen toegepast? Maar vooral: wat heeft u eraan?

Controle correcte identiteit

Tijdens een identiteitscontrole screenen stuitten we onlangs op een kandidaat die een valse identiteit had aangenomen. Dat viel op doordat er gerommeld was met een code op zijn identiteitsbewijs. Dit had de werkgever, die volgende de wettelijke identificatieplicht het identiteitsbewijs had gecontroleerd, niet gezien. Dat kan ook bijna niet. Wij hebben echter toegang tot bepaalde databanken waardoor we zagen dat de kandidaat zich voordeed als iemand anders. De persoon in kwestie bleek geen tewerkstellingsvergunning te hebben in Nederland.

Elke werkgever in Nederland moet bij indiensttreding of aanvang van de werkzaamheden de identiteit van kandidaten controleren. Dit is de wettelijke identificatieplicht.

De werkgever kan het document zelf controleren op aantal fysieke kenmerken (zie blog hoe controleer je een identiteitsdocument). Screenen.com gaat verder. Ze checkt of het document niet vermist, gestolen of vervalst is. Naast het checken van het identiteitsdocument, wordt tijdens een screeningsonderzoek de correcte identiteit vastgesteld. Daarom vragen we de kandidaat altijd een tweede identiteitsdocument aan te leveren om te gebruiken in ons onderzoek.

Vervolgens kijken we waar de kandidaat staat ingeschreven: wat is de woon- en verblijfplaats?

Tot slot checken we of de persoon met die identiteitsgegevens voorkomt op de internationale waarschuwingen en sanctie-lijsten. Mochten er achteraf vragen gesteld worden, dan kan de werkgever op die manier aantonen daadwerkelijk verificatie te hebben toegepast.

Screenen.com doet verslag van de controle van het identiteitsdocument in een rapportage.

Dit afzonderlijk controlerapport kan dienen om het risico op aansprakelijkheidstelling door de belastingdienst te beperken. Op deze manier kunt u als werkgever laten zien dat u er alles aan heeft gedaan om de juiste identiteit vast te stellen.

Financieel onderzoek

Bij een financieel onderzoek kijken we allereerst of de kandidaat zijn of haar financiële huishouding op orde heeft. We kunnen achterhalen of een kandidaat in de schulden zit, incassovorderingen en gerechtelijke procedures op zijn naam heeft staan of in de schuldsanering zit. Deze informatie van tevoren weten, beperkt de kans op loonbeslagen. Iemand die in de financiële problemen zit, neemt dit mee naar werk en dat komt niet ten goede aan effectiviteit en productiviteit. Als je als werkgever op de hoogte bent, kan je erop sturen en afspraken maken in het arbeidscontract.

Als de bevinding in onze rapportage is dat we financiële risico’s hebben waargenomen, dan adviseren we de opdrachtgever altijd over dit risico met de kandidaat in gesprek kan gaan. Het kan een integriteitsrisico inhouden; u voorkomt er in ieder geval mogelijke malversaties en fraude-incidenten mee.

Voor financiële- en directiefuncties waarin de kandidaat zelfstandig bevoegd is om financiële transacties te doen is het van belang te weten dat die persoon zijn financiële huishouding op orde heeft, om niet in verleiding te komen.

Bij zwaardere functies zullen we nagaan of het levenspatroon in verhouding is met de inkomsten. Een groot verschil daarin kan wijzen op ongeoorloofd gedrag of andere inkomsten. Het kan bijvoorbeeld een aanwijzing zijn van nevenactiviteiten waarmee u liever niet in verband wilt worden gebracht: denk aan drugshandel, porno-industrie of gokken. Ook kan het zo zijn dat de kandidaat er een baan naast heeft, een nevenfunctie die niet te rijmen zijn met de functie bij uw bedrijf.

Voor bepaalde functies kan een ongewoon levenspatroon een rode vlag zijn: een indicatie om een bepaalde persoon niet voor een bepaalde functie in te zetten. Bij het signaleren van financiële problemen of een uitzonderlijk ongewoon levenspatroon (denk aan dure auto’s bij iemand die lange tijd werkeloos geweest is) wordt de persoon in kwestie altijd als eerste ingelicht door het screeningsbureau en krijgt deze de gelegenheid een sluitende verklaring te geven. Privacy is bij dit soort zaken uiteraard van enorm belang. De werkgever krijgt dan een positief of negatief advies voor die persoon voor die bepaalde functie.

Een financieel onderzoek kan bij beide partijen zorgen voor een goede start: u kunt naar aanleiding van het onderzoek een gesprek aangaan over mogelijk problemen, de werknemer kan daarover uitsluitsel geven. Kortom: u weet wie u aanneemt.

 

Rene Reijenga, directeur Screenen.com