Integriteit; wat is uw ‘prijs’?

“Everybody has a price”, schrijft Muel Kaptein in zijn boek ‘Why good people sometimes do bad bad things’. Met dit boek gaat Kaptein in op ongewenst gedrag op de werkvloer en hoe het zo ver kan komen. Met de uitspraak “Everybody has a price” impliceert hij dat het er niet om gaat of men integer is, maar op welk punt men afstand doet van hun integriteit. Iedereen kan op een punt komen waarop de verleiding te groot is en er wordt overgegaan op niet-integer handelen. Maar integriteit, wat is dat precies? Kunt u achterhalen tot welk punt uw personeel integer is en voorkomen dat dit punt bereikt wordt? Jazeker!

 

De basis

Laten we beginnen bij de basis: wat is integriteit en welke invloed heeft integriteit op uw organisatie? Als persoon beschikken we allemaal over karaktereigenschappen. Integriteit maakt als karaktereigenschap onderdeel uit van dat gehele pakket. Integriteit gaat gepaard met het vasthouden aan normen en waarden, ook wanneer hier van buitenaf druk op komt te staan. Eerlijkheid, betrouwbaarheid en verantwoording afleggen over gedrag en gemaakte keuzes zijn daar voorbeelden van.
Integer personeel heeft dan ook een positieve werking op uw organisatie; het vormt de fundering voor meer succes. Het commitment aan de organisatie ligt hoger omdat het personeel de identiteit van uw organisatie beter naleeft. Functies met de daarbij behorende werkzaamheden worden adequaat uitgevoerd en er heerst een hoge mate van verantwoordelijkheidsgevoel.

 

Prijs

Maar ieder heeft dus een ‘prijs’! Wij kunnen onze prijs ontdekken door te kijken naar vraag en aanbod; het ontdekken waar de verleiding in zit en in hoeverre die verleiding aan ons ter beschikking ligt. Het vermijden van een rol in de financiële sector is bijvoorbeeld verstandig als u een spreekwoordelijke ‘gat in de zak’ heeft. Hier ligt de verleiding tot bijvoorbeeld fraudeleus handelen, met als doel financieel gewin, hoger, dan wanneer u die financiële verantwoordelijkheden niet heeft.

 

Management

Als organisatie kunt u beschermende maatregelen nemen tegen het bereiken van het punt waarop personeel afstand doet van hun integriteit. De wijze van leidinggeven wordt daarin veelal als cruciale factor gezien. Met de voorbeeldfunctie die een leidinggevende draagt, kan het morele kompas van personeel (aan)gestuurd worden. Ook Kaptein ziet voor de leidinggevende een cruciale rol weggelegd als beïnvloedende factor. Hij vat het samen in een zevental factoren: helderheid, voorbeeldgedrag, uitvoerbaarheid van gestelde doelen, betrokkenheid, transparantie, bespreekbaarheid en handhaving van gedrag.

Onderzoek

Ook wij kunnen een rol van betekenis spelen in het waarborgen van de integriteit binnen uw organisatie. Met onze screeningen wordt getracht de integriteit van uw toekomstig personeel te toetsen en bevestigen. Zo doen wij een extra beroep op de integriteit van onze kandidaten door ze een integriteitsverklaring te laten onderteken of proberen wij met het referentenonderzoek te controleren of een kandidaat eerder het punt bereikt heeft om niet-integer te handelen.

Iedereen in uw organisatie is dus tot op een bepaalde hoogte kwetsbaar en zal voor een bepaalde ‘prijs’ afstand doen van zijn of haar integriteit. Het voordeel is dat integriteit een karaktereigenschap is die u kunt beïnvloeden met wijze van leidinggeven. Wordt dit goed gedaan, dan kunt u daarmee uw organisatie naar een nieuw niveau tillen. Weet u al wat uw ‘prijs’ is? Of de ‘prijs’ van uw personeel?