Hoe wordt een screeningsrapport opgesteld?

In onze vorige blog “Wat wordt er bij een screening precies gedaan?hebben wij beschreven dat een screening uit meerdere onderdelen bestaat.  Denk hierbij aan het controleren van de identiteit van een kandidaat, nagaan of opgegeven opleidingen en diploma’s gevolgd/behaald zijn maar ook bijvoorbeeld het uitvoeren van een open bronnen onderzoek.

Met alle informatie die wij vinden tijdens een onderzoek stellen wij een screeningsrapport op met daarin onze bevindingen. Dit screeningsrapport helpt bij vormen van een gewogen mening over de betrouwbaarheid van de kandidaat.

In deze blog zullen wij u uitleggen hoe wij tot zo’n screeningsrapport komen; welke zaken hierin van belang zijn en hoe wij omgaan met privacygevoelige informatie.

 

Het beoordelen van informatie

De verschillende screeningsonderdelen die wij in de blog Wat wordt er bij een screening precies gedaan?  hebben uitgelicht zijn te verdelen in verschillende vraagstukken. In bijvoorbeeld het ‘cv onderzoek’ controleren wij enerzijds of het cv onvolkomenheden/onjuistheden bevat en anderzijds of de informatie die wij op het internet hebben gevonden overeenkomt met het aangeleverde cv.

Na het noteren van de informatie die uit het onderzoek naar voren is gekomen wordt per onderdeel de informatie beoordeeld met een score. Hiervoor hanteren wij drie verschillende scores:

  • Positief: er is niets gevonden in het onderzoek dat een mogelijk risico vormt.
  • Let op: er zijn feiten/omstandigheden bekend geworden waardoor wij niet met zekerheid kunnen stellen dat er geen risico is voor de organisatie.
  • Negatief: er zijn feiten/omstandigheden bekend geworden die gerede twijfel geven over de integriteit van de kandidaat dan wel een risico vormen voor de organisatie.

 

Privacy gewaarborgd

Wij hechten veel waarde aan het beschermen van de privacy van onze kandidaten maar ook referenten. Om deze redenen maken wij bij het opstellen van een screeningsrapport gebruik van gestandaardiseerde tekstregels waarbij niet ingegaan wordt op details.  De gespreksverslagen van onze referentiegesprekken of de inhoud van de Facebookpagina van een kandidaat worden dus nooit letterlijk overgenomen in het screeningsrapport. Dit doen wij om de privacy van de kandidaat te bewaken,  maar bijvoorbeeld ook van de gesproken referent.

 

Een optelsom

De eindrapportage is vervolgens een optelsom van de conclusies van de verschillende screeningsonderdelen. Dit kan betekenen dat, ondanks dat het identiteitsbewijs van de kandidaat juist is en de online informatie overeenkomt met het cv, een screening een negatieve beoordeling krijgt omdat de kandidaat bijvoorbeeld liegt over zijn behaalde diploma’s op zijn cv.

Tijdens onze screeningsonderzoeken maken wij continu de afweging of de gevonden informatie (mogelijk) risicovol voor de organisatie is en/of dat deze informatie aanleiding geeft om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de kandidaat. Dit is een nauwkeurige taak en daarom is objectiviteit van groot belang. Om de objectiviteit van onze onderzoeken te waarborgen is de input in van collega-screeners hierbij van essentieel belang.

 

Het aanbieden van een eindrapportage

Nadat wij het screeningsrapport hebben opgesteld, wordt deze gecontroleerd door een tweede beoordelaar. Hierna wordt het screeningsrapport over het algemeen eerst ter goedkeuring aan de kandidaat verstrekt. Indien de kandidaat het niet eens is met de inhoud van het opgestelde rapport, krijgt hij de mogelijkheid om eventueel aanvullende informatie aan te leveren. Hierna volgt in sommige gevallen een herbeoordeling van de informatie. Tot slot ontvangt de opdrachtgever het screeningsrapport ter inzage.

Eén gedachte over “Hoe wordt een screeningsrapport opgesteld?

  1. Pingback:Wat wordt er bij een screening precies gedaan? - SocialConcept

Reacties zijn gesloten.